• Zwroty i reklamacje

ZWROT
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania. 

2.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: Konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

3.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta i dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez Sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta.

4.
Konsument pokrywa koszty odesłania zakupionego produktu w celu jego zwrotu
( koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy ). 
Koszty te nie podlegają zwrotowi.


5.
Kwota zwrotu jest zwracana przez Sprzedawcę Konsumentowi w formie przelewu bankowego na wskazany nr konta.


6.
zakupiony towar w celu jego zwrotu należy odesłać : 
- w opakowaniu fabrycznym 
- z załączonym FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY / poniżej wzór do pobrania /

7.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces zwrotu : 
a) musimy otrzymać zwracany towar 
b) wiadomością SMS poinformujemy Państwa gdy otrzymamy paczkę
c) sprawdzić czy zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania 
d) wystawić dokumenty dot. zwrotu zgodnie z obowiązującym prawem 
e) wykonać przelew kwoty na podstawie zgromadzonej dokumentacji 
zazwyczaj trwa to około 5-7 dni roboczych,
licząc od momentu otrzymania przez nas zwrotu;

Uwaga : do Formularza Zwrotu należy wpisać numer dowodu zakupu / Paragonu lub Faktury VAT / 
 - Kupujący nie ma obowiązku odsyłania dowodu zakupu wraz ze zwracanym produktem

adres na który należy odesłać zwracany produkt: 
Sportcity Sp. z o .o. 

ul. Piłsudskiego 12c

48-303 Nysa

tel. 77 456 70 90

8.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Paragon-
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki ze zwracanym przedmiotem wraz z Formularzem Zwrotu
do momentu wykonania przelewu za zwracany towar to około 5-7 dni roboczych;

b)
procedura zwrotu na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani zwracanego produktu wraz z Formularzem Zwrotu jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Zwrotu adres e-mail w celu POTWIERDZENIA
JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT dokonujemy zwrotu kwoty na wskazany w Formularzu Zwrotu rachunek bankowy.

przykładowy formularz do pobrania

kliknij tutaj

Reklamacje


WADA PRODUKTU - REKLAMACJA


1. 
Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad. i stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576. 

2. 
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną - rękojmia. 
Za wady fizyczne należy w szczególności uznać, gdy sprzedany Produkt : 
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego 
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący był poinformowany przez Sprzedawcę przy zawarciu umowy, Wada prawna : 
- sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osób trzecich 
- jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu 

3. 
Jeżeli wada zakupionego Produktu została stwierdzona przed upływem roku od chwili jego wydania, domniemywa się, że istniała ona już w dniu jego wydania. 

4. 
Jeżeli wada fizyczna Produktu została stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jego wydania, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi 

5. 
Kupujący odsyła wadliwy produkt Sprzedawcy wraz z wypełnionym 
FORMULARZEM REKLAMACYJNYM / wzór poniżej /;
w FORMULARZU REKLAMACYJNYM wpisuje jedynie numer dowodu zakupu : Paragon lub Faktura VAT,
Kupujący nie odsyła dowodu zakupu wraz z reklamowanym produktem;

6. 
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

7.
wadą Produktu nie są : 
- naturalne zużycie Produktu w związku z jego użytkowaniem przez Konsumenta, 
- uszkodzenia mechaniczne, do powstania których przyczynił się konsument,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, złego dopasowania, 
- uszkodzenia powstałe w wyniku braku właściwej pielęgnacji i konserwacji,
- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem; 

8. 
Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany;

9. 
Sprzedający winien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną 

10. 
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 

Sportcity Sp. z o .o. 

ul. Piłsudskiego 12c

48-303 Nysa

tel. 77 456 70 90


w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, 
w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
Sprzedawca uznaje koszt dostarczenia wadliwego produktu przez Konsumenta, na podstawie kalkulatora przesyłek :
- kurierskich : https://www.kurierem.pl
- pocztowych : http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
Koszt doręczenia wadliwego Produktu przez Konsumenta do sklepu Sprzedawcy, na dzień 05.09.2018, Sprzedawca ustala na podstawie w/w kalkulatora przesyłek do wysokości 15,oo zł.
Poniesiony przez Konsumenta koszt dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy jest zwracana Konsumentowi, tylko i wyłącznie, na wskazany nr rachunku bankowego w Formularzu Reklamacyjnym.

11.
dołożymy wszelkich starań, aby błyskawicznie przeprowadzić Państwa proces reklamacyjny : 
a) musimy otrzymać reklamowany produkt;
b) wiadomością SMS poinformujemy Państwa gdy otrzymamy paczkę;
c) musimy ustalić przyczynę wady lub uszkodzenia;
d) wydać na podstawie zebranych dokumentów decyzję;
e) ustosunkować się do żądań zgłaszającego reklamację;
f) przygotować dokumenty korygujące zakup produktu - reklamacja uznana;
g) wykonać przelew lub odesłać wymieniony produkt / produkt
zazwyczaj trwa to od około pięciu do siedmiu dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez nas reklamacji ;

12.
Informacje dodatkowe :
a)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Paragon - Kupujący jest Konsumentem,
przebieg całej procedury od chwili otrzymania paczki z reklamowanym produktem do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego to około 5 - 7  dni roboczych;
w przypadku uznania reklamacji za zasadną, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wadliwy produkt jest natychmiast wymieniany na produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym
b)
procedura reklamacji na podstawie dowodu zakupu : Faktura VAT - Kupujący nie jest Konsumentem,
w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży ścisłego zarachowania, jakim jest Faktura VAT,
po otrzymani reklamowanego produktu wraz z Formularzem Reklamacyjnym oraz po uznaniu reklamacji za zasadną, jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani do wystawienia Korekty Faktury VAT; Korektę Faktury VAT wysyłamy na podany w Formularzu Reklamacyjnym adres e-mail w celu POTWIERDZENIA JEJ PRZYJĘCIA, potwierdzenie przyjęcia Korekty Faktury VAT odbywa się poprzez jej podpisanie i opieczętowanie przez Nabywcę, a następnie odesłanie nam tego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia; po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Korekty Faktury VAT natychmiast wymieniamy produkt wadliwy na ten sam produkt bez wad lub dokonujemy zwrotu kwoty zakupu tego produktu na wskazany rachunek bankowy w Formularzu Reklamacyjnym

 

przykładowy formularz do pobrania

kliknij tutaj